میدیا کالان
شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی 
فهرست نام و فرمولاسيون سموم

نام عمومي سم

نام تجاري سم

فرمولاسيون

گروه خطر

كاربرد سم

فلوآزيفوپ-پي –بوتيل

فلوتريافول

فلوتريافول+تيابندازول

فلوفنوكسورون

فلوديوكسونيل

فنازاكوئين

فناميفوس

فن پروپاترين

فن پيروكسي ميت

فنتوآت

فنتيون

فن مديفام

فن مديفام+دسمديفام+اتوفومازيت

فن والريت

فنوكساپروپ پياتيل+مفن پايردي اتيل

فنيتروتيون

فنيتروتيون

فورموتيون

فوزالن

فوزالن+تفلوبنزورون

فوكسيم+پروپوكسور

فيپرونيل

كاپتان

كادوزفوس

كارباريل

كاربندازيم

كاربندازيم+ايپروديون

كاربندازيم+سايپروكونازول

كاربوكسين

كاربوكسين تيرام

كاربوكسين تيرام

كارتاپ

كلرپيريفوس ( اتيل )

كلرپيريفوس( اتيل)

كلرپيريفوس+كلرپيريفوس متيل

كلرتال دي متيل

كلرپيريفوس متيل

كلروتالونيل

كلروفاسينون+سولفاكينوكسالين

كلريدازون

كلريدازون

كلودينافوپ پروپارژيل

كلوفنتزين

كوئيزالوفوپ پي اتيل

گلايفوزيت

گلوفوزينيت آمونيوم

ليندين

لينورون

مالاتيون

مالاتيون

مانب

مانكوزب

متالاكسيل

متالدهايد

متام سديم

متاميترون

متري بوزين

متري بوزين

متيل برومايد

متيوكارب

مولينيت

مونوكروتوفوس

نوآريمول

هالوكسي فوپ اتوكسي اتيل

هالوكسي فوپ پي متيل

هپتنفوس

هگزاكونازول

هگزافلومورون

هگزي تيا زوكس

فوزيليد

ايمپكت

وينسيت پي

كاسكيد

سلست

پرايد

نماكور

دانيتول

ارتوس

سيديال-السان

لبايسيد

بتانال

بتانال پروگروس آ-ام

سوميسيدين

پوما اكسترا

سوميتيون

سوميتيون

آنتيو

زولون

دارتون

ولاتون - يو ان

ريجنت

اورتوسايد- كاپتان

راگبي

سوين

باويستين –دروزوال

رورال- تي اس

آلتو كمبي

ويتاواكس

ويتاواكس –تيرام

ويتاواكس –اف اف

پادان

دورسبان

دورسبان

گلادياتور- تي سي 5

داكتال

رلدان

داكونيل

اكتوسين سي

پيرامين

پيرامين

تاپيك

آپولو

تارگا سوپر

رانداپ

باستا

ليندين

آفالن

مالاتيون

مالاتيون

ديتان –ام22

ديتان –ام45

ريدوميل

متالان جي

واپام

گلتيكس

لكسون

سنكور

متيل برومايد

مزورول

اردرام

نواكرون

تريميدال

گالانت

گالانت سوپر

هوستاكوئيك

انويل

كنسالت

نيسورون

EC 12.5%

SC 12.5%

DC 5%

DC 5%

FS 2.5%

SC 20%

G 10%

EC 10%

EC 5%

EC 50%

EC 50%

EC 15.7%

EC 18%

EC 20%

EW 7.5%

ULV 96%

EC 50%

EC 33%

EC 35%

EC 21.75%

ULV 93%

G 0.2%

WP 50%

G 10%

WP 85%

WP 50-60%

WP 52.5%

SC 46%

WP 75%

WP 75%

L 40%

G 4%

G5%

EC 40.8%

EC 50%

WP 75%

EC 40%

WP 75%

B 0.025%

WP 80%

DF 65%

EC 8%

SC 50%

EC 5%

SL 41%

SL 20%

WP 25%

SC 45%

ULV 96%

EC 57%

WP 80%

WP 80%

G 5%

B 6%

SL 32.7%

WP 70%

DF 75%

WP 70%

Gs 98%

WP 50%

EC 71%

SL 40%

EC 9%

EC 12.5%

EC 10.8%

EC 50%

SC 5%

EC 10%

EC 10%

III

III

III

III

-

II

Ib

II

II

II

II

IV

-

II

III

III

III

II

II

III

IV

II

III

Ib

II

III

III

-

III

III

III

II

II

II

-

III

III

III

Ib

III

III

III

III

II

III

III

II

III

III

III

III

III

III

II

III

III

III

III

II

Ib

II

I

III

II

II

II

III

III

III

علف كش

قارچكش

قارچكش

حشره/كنه كش

قارچكش

كنه كش

نماتدكش

حشره/كنه كش

كنه كش

حشره كش

حشره كش

علف كش

علف كش

حشره كش

علف كش

حشره كش

حشره كش

حشره/كنه كش

حشره /كنه كش

حشره كش

حشره كش

حشره كش

قارچكش

نماتد كش

حشره كش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

حشره كش

حشره كش

حشره كش

حشره/موريانه كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

موش كش

علف كش

علف كش

علف كش

كنه كش

علف كش

علف كش

علف كش

حشره كش

علف كش

حشره كش

حشره كش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

حلزون كش

سم تدخيني

علف كش

علف كش

علف كش

سم تدخيني

حلزون كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

علف كش

علف كش

حشره/شته كش

قارچكش

حشره كش

كنه كش

[ شنبه بیست و یکم اسفند 1389 ] [ 1:10 ] [ مهندس گرگانی ]
فهرست نام و فرمولاسيون سموم

نام عمومي سم

نام تجاري سم

فرمولاسيون

گروه خطر

كاربرد سم

تتراديفون

ترالكوكسيديم

تربوترين+ترياسولفورون

ترياديمنول

تري بنورون متيل

تري بوتيل فسفروتريتيوآت

تري تيكونازول

تري دموروف

تري سيكلازول

تريفلورالين

تري فلوميزول

تري فلوسولفورون متيل

تريكلوروفن

تفلوبنزورون+فوزالون

توفوردي

توفوردي+ام سي پي آ

تيابندازول

تيابندازول+فلوتريافول

تيديازورون

تيوبنكارب

تيوديكارب

تيوفانات متيل

تيوفانات متيل تيرام

تيومتون

دالاپون

دس مديفام

دلتامترين

دودين

ديازينون

ديازينون

ديفتيالون

ديفلوبنزورون

ديفلوبنزورون

ديفنزوكوآت

ديفنوكونازول

ديفنوكونازول

ديكلروپروپن+متيل ايزوتيوسيانات

ديكلرووس

ديكلوپروپ پي+ميكروپروپ پي+ام سي پي آ

ديكلوفوپ متيل

ديكوفول

ديمتوآت

دينوكاپ

دينوكاپ

دي نيترامين

دينيكونازول

دينيكونازول

ديورون

روغن امولسيون شونده

زينب

زينك فسفايد

سايپروكونازول

سايپروكونازول+كاربندازيم

ستوكسيديم

سولفاكوئيناكسالين+كلروفاسينون

سيانيدسديم

سيتووت

سولفور

سولفور

سولفور

سيكلوآت

سيكلوكسيديم

سينوسولفورون

سيليس آموروف

سولفات مس+هيدروكسيدكلسيم

فري گيت

فسفاميدون

فسفيد آلومينيوم

فسفيد منيزيوم

فلم پروپ ام ايزوپروپيل

تديون-وي 18

گراسپ

لوگران اكسترا

بايتان

گرانستار

دف

رئال

كاليكسين

بيم

ترفلان

تريفمين

سافاري

ديپتركس

دارتون

يو46-ديفلوئيد

يو46-كمبي فلوئيد

تكتو

وينسيت پي

دراپ

ساترن

لاروين

توپسين ام

هماي كت

اكاتين

باسفاپن

بتانال-آ-ام

دسيس

ملپركس

بازودين

بازودين

باراكي

ديميلين

ديميلين

آونج

ديويدند

ديويدند

ورلكس،دايتراپكس

ددواپ

دوپلوسان سوپر

ايلوكسان

كلتان

ديمتوآت، روكسيون

كاراتان-ال سي

كاراتان-اف ان 57

كوبكس

سومي ايت

سومي ايت

كارمكس

روغن ولك

ديتان –زد87

فسفر دوزنگ

آلتو

آلتوكمبي

نابو-اس

اكتوسين سي

سيماگ

مويان

گل گوگرد

الوزال-كوزان

الوزال-كوزان

رونيت-اي6

فوكوس

ستوف

دراي سايد

تركيب بردو

مويان

ديمكرون

فستوكسين

دگش

سافيكس بي دبليو

EC 7.25%

SC 25%

WG 64%

DS 7.5%

DF 75%

L 72%

FC 2%

EC 75%

WP 75%

EC 48%

EC 15%

DF 60%

SP 80%

EC 21.75%

SL 72%

SL 67.5%

WP 60%

DS 5%

WP 50%

EC 50%

DF 80%

WP 70%

WP 80%

EC 25%

SP 80%

EC 15.7%

EC 2.5%

WP 65%

WP 40%

EC 60%

B 0.0025%

WP 25%

ODC 45%

SL 25%

DS 3%

FS 3%

SL 100%

EC 50%

SL 60%

EC 36%

EC 18.5%

EC 40%

EC 35%

WP 18.25%

EC 25%

WP 2%

FS 2%

WP 80%

O 80%

WP 80%

P 80%

SL 10%

SC 46%

EC 12.5%

B 0.025

P 40%

L 100%

Micronised P

WP 80-90%

DF 80%

EC 72.7%

EC 10%

WG 20%

P 80%

-

L 81.2%

SL 50%

TB 56%

33 gr/plate

EC 20%

III

III

-

III

III

II

III

III

II

III

-

III

II

-

III

III

III

III

III

III

II

III

-

II

II

III

II

III

II

II

-

III

III

II

III

III

II

Ib

III

III

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

I

III

-

III

Ib

I

-

IV

IV

IV

III

III

III

IV

-

-

I

I

-

III

كنه كش

علف كش

علف كش

قارچكش

علف كش

برگ ريز

قارچكش

قارچكش

قارچكش

علف كش

قارچكش

علف كش

حشره كش

حشره كش

علف كش

علف كش

قارچكش

قارچكش

برگ ريز

علف كش

حشره كش

قارچكش

قارچكش

حشره/كنه كش

علف كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

حشره/ نماتد كش

حشره/نماتد كش

موش كش

لاروكش

لاروكش

علف كش

قارچكش

قارچكش

نماتد كش

حشره كش

علف كش

علف كش

كنه كش

حشره كش

قارچكش

قارچكش

علف كش

قارچكش

قارچكش

علف كش

حشره كش

قارچكش

موش كش

قارچكش

قارچكش

علف كش

موش كش

موش كش

-

قارچ/كنه كش

قارچ/كنه كش

قارچ/كنه كش

علف كش

علف كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

-

حشره كش

حشره كش

حشره كش

علف كش

[ شنبه بیست و یکم اسفند 1389 ] [ 1:3 ] [ مهندس گرگانی ]
فهرست نام و فرمولاسيون سموم

نام عمومي سم

نام تجاري سم

فرمولاسيون

گروه خطر

كاربرد سم

آبامكتين

آترازين

آزينفوس متيل

آزينفوس متيل

آلاكلر

آمترين

آميتراز

آنيلوفوس +اتوكسي سولفورون

آيوكسينيل

اتال فلورالين

اتريمفوس

اتيون

ادينفوس

استامي پرايد

استوكلر

استوكلر

اكسي ديمتون متيل

اكسي فلورفن

اكسي كلرور مس

اگزاديازون

اندوسولفان

ايپي تي سي+سيفنردي كلراميد

ايپروديون+كاربندازيم

ايمازاليل

ايمازامتابنزمتيل

ايميداكلوپرايد

ايميداكلوپرايد

ايندوكساكارب

باسيلوس+تورين جينسيس

بروديفاكوم

بروماديولون

بروموپروپيلات

بروموكسينيل

بنتازون

بنزوكسي ميت

بنسولفورون متيل

بنوميل

بوتاكلر

بوتاكلر

بوپروفزين

بيترتانول

پاراكوآت

پرتيلاكلر

پرمترين

پروپانيل

پروپارژيت

پروپارژيت

پروپاكوئيزآفوپ

پروپوكسور+فوكسيم

پروپيكونازول

پروفنفوس

پرومترين

پندي متالين

پنكونازول

پودر سيليس

پي پروفوس+توفوردي

پيريدابن

پيريدات

پيريپروكسي فن

پيريميفوس متيل

پيريميكارب

پيريميكارب

پيكلورام

پي متروزين

پي متروزين

تبوتيورون

تبوكونازول

تبوكونازول

تبوكونازول

ورتيمك

گزاپريم

گوزاتيون –ام

گوزاتيون-ام

لاسو

گزاپاكس

مايتاك

سان رايس پلاس

توتريل

سونالان

اكامت

اتيون

هينوزان

موسيپلان

اسنيت

سورپاس

متاسيستوكس-آر

گل – اي2

كوپراويت

رونستار

تيودان

اراديكان

رورال-تي اس

فونگافلور

آسرت

كونفيدور

گاچو

آوانت

باكتوسپئين-دايپل

كلرت

لانيرات

نئورون

پاردنر-برومينال

بازاگران

سيترازون

لونداكس

بنليت

ماچتي – اي ان

ماچتي

آپلاود

بايكور

گراماكسون

ريفيت

آمبوش

استام-اف

اومايت

اومايت

آژيل

ولاتون-يو ان

تيلت

كوراكرون

گزاگارد

استامپ

توپاز

دراي سايد

ريلوف-اچ

سان مايت

لنتاگران

آدميرال

اكتليك

پريمور

پريمور

توردون-كا22

چس

چس

تبوسان

فوليكور

راكسيل

راكسيل

EC 1.8%

WP 80%

EC 20%

WP 20%

EC 48%

WP 805

EC 20%

SC 31.5%

EC 22.5%

EC 33.3%

EC 50%

EC 47%

EC 50%

SP 20%

EC 50%

EC 76%

EC 25%

EC 24%

WP35%

SL 12%

EC 35%

EC 82%

WP 52.5%

LS 5%

SC 25%

SC 35%

WS 70%

SC 15%

WP 90%

B 0.005%

B 0.005%

EC 25%

SL 22.5%

SL 48%

EC 20%

DF 60%

WP 50%

EW 60%

EC 60%

SC 40%

WP 25%

SL 20%

EC 50%

EC 25%

EC36%

EC 57%

EW 57%

EC 10%

ULV 93%

EC 25%

EC 40%

WP 80%

EC 33%

EW 20%

P 80%

EC 35%

WP 20%

EC 60%

EC 10%

EC 50%

WP 50%

DF 50%

L 21.6%

WP 25%

WG 50%

SC 50%

EW 25%

DS 2%

FS 6%

II

III

I

I

III

III

III

-

II

III

III

III

II

-

III

III

I

III

III

III

I

III

-

II

III

II

II

-

-

I

I

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

II

III

III

III

III

IV

III

I

III

III

III

IV

II

III

III

III

III

II

II

III

III

III

-

III

III

III

كنه كش

علف كش

حشره كش

حشره كش

علف كش

علف كش

حشره/ كنه كش

علف كش

علف كش

علف كش

حشره كش

حشره /كنه كش

قارچكش

حشره كش

علف كش

علف كش

حشره/ كنه كش

علف كش

قارچكش

علف كش

حشره /كنه كش

علف كش

قارچكش

قارچكش

علف كش

حشره كش

حشره كش

حشره كش

حشره كش

موش كش

موش كش

كنه كش

علف كش

علف كش

كنه كش

علف كش

قارچكش

علف كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

علف كش

علف كش

حشره كش

علف كش

كنه كش

كنه كش

علف كش

حشره كش

قارچكش

حشره/كنه كش

علف كش

علف كش

قارچكش

حشره كش

علف كش

كنه كش

علف كش

حشره كش

حشره/كنه كش

حشره /كنه كش

حشره/شته كش

علف كش

حشره كش

حشره كش

علف كش

قارچكش

قارچكش

قارچكش

[ شنبه بیست و یکم اسفند 1389 ] [ 0:58 ] [ مهندس گرگانی ]

مقدمه

افزايش جمعيت و نيازهاي روزافزون غذايي مردم منجر به گسترش كشاورزي فشرده شده است و به همين دليل خاك به عنوان بستر حيات در گذر زمان دچار تغييرات و تحولات گوناگون شده است .استفاده از انواع كودهاي شيميايي ، انجام آبياري هاي متعدد ، بكارگيري ماشين آلات مختلف و ... و همچنين تغييرات جوي و تحولات آب و هوايي ، نيروها ي طبيعي مانند نيروي ثقل زمين ، خاك را دچار تغييرات فيزيكي متعدد نموده است . بر اين اساس در اين مقاله سعي مي شود با شناخت روشهاي صحيح و اصولي خاك ورزي به حفظ و نگهداري آن كمك نماييم .

تعريف خاك ورزي

براي خاك ورزي تعاريف متعددي ارائه شده است اما خاك ورزي در مفهوم وسيع و كاربردي به معناي تغيير در ويژگي هاي فيزيكي خاك براي ايجاد شرايط مساعد و مناسب محيطي جهت جوانه زدن دانه ، سبز شدن و رشد و نمو گياه است كه اين عمليات با ابزارهاي متفاوت و به روشهايي چون بريدن cutting ، پخش كردن shatting ، برگرداندن inversion ، و يا مخلوط كردن mixing در تمام يا بخشي از خاك در طي يك يا چند مرحله انجام مي شود .

اهداف خاك ورزي

هدف اصلي خاك ورزي افزايش توليد و حفظ منابع و پتانسيل هاي موجود است . اما كشاورزان خاك ورزي را به منظورهاي مختلفي چون تهيه بستر بذر ، افزايش نفوذپذيري آب و هوا در خاك ، مدفون كردن بقاياي گياهي در زير خاك، مخلوط كردن انواع كودها با خاك ، ازبين بردن علفهاي هرز ، كنترل و كاهش جمعيت آفات و بيماريها، شكستن سله خاك ، شكستن لايه هاي محدودكننده رشد ريشه ، حفظ رطوبت خاك و ... انجام مي شود .

انواع روشهاي خاك ورزي

خاك ورزي به روشهاي مختلفي انجام مي شود اما روشهاي غالب آن عبارتند از :

1- خاك ورزي سنتي (CT): خاك ورزي سنتي يا مرسوم شامل خاك ورزي اوليه و ثانويه است كه براي ايجاد بستر مناسب براي رشد بذر انجام مي شود . خاك ورزي اوليه در قالب شخم زني گاوآهن و خاك ورزي ثانويه در قالب ديسك زني و با ادواتي مانند ديسك ، رتيواتور ، هرس ها و ... انجام مي گيرد .

1- خاك ورزي حفاظتي (MT) : خاك ورزي حفاظتي روشي نوين و تحولي شگرف در زمينه سيستم هاي خاك ورزي است .

« خاك ورزي حفاظتي ، عملياتي زراعي است براي تغيير در ويژگي هاي فيزيكي خاك به منظور حفظ ، اصلاح و احياء خاك » كه شامل سه اصل مهم است :

الف- كاهش تردد وسايل و ادوات كشاورزي بر روي خاك به منظور جلوگيري از فشرده شدن خاك

ب- بازگرداندن بقاياي گياهي به خاك به منظور افزايش مواد آلي خاك

ج-اجتناب از برگرداندن خاك به منظور حفظ رطوبت و جلوگيري از فرسايش خاك .

خاك ورزي حفاظتي خود به دو روش انجام مي گيرد :

الف – حداقل خاك ورزي :اين نوع خاك ورزي شامل ديسك زني ، چيزل زني ، استفاده از كولتيواتور و ساب سويلر و همچنين وسايل و ادوات مدرن خاك ورزي حفاظتي مانند خاك ورزهاي مركب

ب- بدون خاك ورزي : در اين روش كه كشت مستقيم هم ناميده مي شود هيچگونه عمليات زراعي بر روي خاك انجام نمي شود و بذر توسط بذركارهاي ويژه كشت مستقيم در ميان بقاياي گياهي سال قبل كاشته مي شود .

بايد توجه كرد كه مهمترين زمان براي انجام خاك ورزي حفاظتي تابستان و بلافاصله بعد از برداشت محصول است چرا كه انجام آن در زمان مناسب عمليات زراعي و هزينه هاي ناشي از آن را كاهش مي دهد .

سازگاري و انتخاب سيستم هاي خاك ورزي

بدون شك نسخه واحدي از خاك ورزي را نمي توان براي تمام مناطق تجويز كرد چرا كه سيستم هاي خاك ورزي حفاظتي با توجه به شرايط مختلف با هم تفاوت دارند . نوع كشت ، تناوب موجود ، ادوات و ماشين هاي كشاورزي در دسترس ، پستي و بلندي هاي موجود در زمين ، شرايط متغيير اقليمي ،ميزان بقاياي موجود در زمين ، زمان خاك ورزي و شرايط خاك از جمله فاكتور هاي مهمي هستندكه در انتخاب روش خاك ورزي و بخصوص خاك ورزي حفاظتي دخالت دارند .

مقايسه روشهاي خاك ورزي

بي شك روشهاي خاك ورزي با توجه به تكامل وسايل و ادوات خاك ورزي تكامل مي يابند و به همين دليل هم هيچ روشي كامل و بدون نقص نيست ولي آنچه مسلم است اين روشها با پيشرفت علوم و فنون تكامل يافته تر مي شوند . در زير به بررسي مزايا و معايب روشهاي خاك ورزي و مقايسه آنها با هم مي پردازيم :

معايب و مشكلات خاك ورزي سنتي

- صرف زمان زياد جهت انجام عمليات زراعي

- كاهش حاصلخيزي خاك

- فرسايش شديد خاك

- استهلاك و فرسودگي زياد ماشينهاي كشاورزي

- فشرده شدن خاك به دليل تردد زياد ماشين آلات و ادوات در زمين

- نياز به خاك ورزي در عمق زيادتر خاك

- انجام ناقص و معيوب در زمين هاي سنگلاخي

- كاهش حشرات مفيد خاك مانند كرمهاي خاكي

- هزينه هاي بالاي انجام كار

در اين روش خاك ورزي بقاياي گياهي قبل از انجام كاراز زمين حذف و يا سوزانده مي شود .

مزاياي خاك ورزي حفاظتي

- حفظ رطوبت موجود در خاك

- افزايش مقدار مواد آلي خاك

- كاهش هزينه هاي انجام كار

- كاهش تراكم و سفتي خاك

- افزايش جذب مواد

- استفاده از فرايندهاي بيولوژيكي در خاك

- كاهش تردد بر روي خاك

- حفاظت از سطح خاك توسط بقاياي گياهي

- تغذيه بهينه

- توليد بيشتر

در اين روش خاك ورزي بقاياي گياهي موجود در سطح خاك باقي مي ماند.

همانگونه كه ذكر شد از آنجا كه هيچ روشي كامل و بدون نقص نمي باشد روش خاك ورزي حفاظتي نيز بدون اشكال نمي باشد اما مزيت هاي ويژه و خاص آن باعث شده است روز به روز از آن بيشتر استفاده شود .

معايب خاك ورزي حفاظتي

از مهمترين معايب مورد توجه خاك ورزي حفاظتي مي توان به موارد زير اشاره كرد :

- خروج نيتروژن از خاك توسط دنيتريفيكاسيون همواره يك مشكل بوده است . در خاك ورزي حفاظتي به دليل رطوبت زياد بقاياي سطحي و جرم مخصوص كاهش يافته ، اين امر تشديد مي شود .

- بقاياي گياهي محلي براي رشد بيماريهاي قارچي است و در خاك ورزي حفاظتي به علت باقي ماندن خار و خاشاك و بقاياي گياهي موجود ،همواره بافتهاي جوان در معرض هجوم اين بيماريها قرار دارند .

سخن پاياني

«اگر آب مايه حيات است خاك هم بستر حيات است پس در حفظ آن بكوشيم .»

[ شنبه یکم آبان 1389 ] [ 22:5 ] [ مهندس گرگانی ]

مقدمه

با افزايش روزافزون جمعيت نياز به مواد غذايي نيز بيشتر مي شود و از آنجا كه بيشترين قسمت اين غذا از راه كشاورزي به دست مي آيد تنها راه جلوگيري از فقر و گرسنگي مردم توسعه كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي است و اين امر فقط به دو روش امكان پذير است :

1- افزايش سطح زير كشت : اگر چه در برخي كشورهاي پيشرفته مانند هلند با پركردن دريا ها و تبديل آن به زمين كشاورزي و يا به زير كشت بردن كوير ها در برخي كشورها مانند امريكا اين امر انكار ناپذير است اما به دليل هزينه هاي گزاف ، امري معقول و يا حداقل مقرون به صرفه به نظر نمي رسد و به همين دليل همواره فرض بر اين است كه سطوح زير كشت ثابت است و بر اين اساس هم تغيير در سطوح زير كشت محصولات براي افزايش توليد يك محصول راهكار مناسبي نيست چرا كه اين كار كاهش توليد محصول ديگري را در پي خواهد داشت .

2- افزايش عملكرد درواحد سطح : اين مسأله با پيشرفت روزافزون علوم و فنون و كشف روشهاي جديد و با بهره گيري از بذور اصلاح شده و ادوات و وسايل مدرن كشاورزي و تغيير و اصلاح الگوي كشت بهترين راه ممكن براي حل مشكل غذاي مردم مي باشد .

بر اين اساس و در راستاي افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات و در جهت تشويق و ترغيب كشاورزان به رعايت تناوب و جلوگيري از كشتهاي جاكار، كارشناسان شركت ميدياكالان اقدام به كشت مكانيزه نخود ديم نمودند و سه رقم نخود تيپ سفيد يا كابلي ( هاشم ، بيونيج و 482Ilc ) و يك رقم تيپ رنگي يا لپه اي ( پيروز ) را در منطقه كامياران به صورت پاييزه و انتظاري و زودهنگام بهاره كشت نمودند .

آنچه كه در زير در زمينه روش كشت مكانيزه نخود ارائه مي گردد تجربيات ميداني و چند ساله اين كارشناسان است كه اميد است مورد استفاده خوانندگان عزيز قرارگيرد .

كاشت

الف - آماده سازي بستر زمين

1- شخم : براي شخم زمين از گاوآهن استفاده مي شود . تنظيمات طولي و عرضي گاوآهن بايد به دقت انجام شود تا ضمن عمق مناسب شخم ، لايه هاي شخم نيز همپوشاني مناسب داشته باشد. البته درجاهايي كه ادوات خاك ورزي جديد موجود باشد ترجيحاً از خاك ورزهاي مركب استفاده شود و اين كار بايد بلافاصله بعد از برداشت گندم صورت گيرد تا ضمن حفظ رطوبت خاك بقاياي گياهي نيز با خاك مخلوط گردد و به اين ترتيب مواد آلي خاك افزايش يابد .

2- ديسك : بعد از عمليات شخم ديسك زني انجام مي گيرد تا كلوخه هاي ايجاد شده در زمين خرد شود و به عمليات تسطيح هم كمك شود . اگر در مزرعه اي از خاك ورزهاي مركب استفاده شود و بعد از انجام كار بقاياي گياهي بزرگ و درشت مشاهده شود براي تبديل بقايا به قطعات كوچكتر و ريزتر بهتر است ديسك زني نيز انجام گردد چرا كه اين امرباعث تسريع در پوسيده شدن و بازگرداندن بقايا به خاك مي شود .

3- لولر : اگر چه روشهاي جديد و مدرن كشاورزي بر كاهش دفعات ورود ادوات كشاورزي به داخل مزرعه و زمين كشاورزي تأكيد دارد و يكي از مزيت هاي ادوات خاك ورزي جديد هم همين است اما در صورت ناهمواري زمين عميات ماله زني ( لولر ) نيز بايد انجام گيرد چرا كه در زمين مسطح و هموار عمليات برداشت با كمباين راحت تر و مقدار ريزش دستگاه نيز كم است .

ب- بذركاري

1- بذركار : براي بذركاري بهتر است از بذركار پنوماتيك كه داراي صفحات 36 سوراخه مخصوص كشت نخود مي باشد استفاده شود . اما براي تنظيمات بذركار بايد به شرح زير عمل كرد :

الف- فاصله رديف هاي كارنده ها از هم بايد 50 سانتي متر باشد . براي اين كار، كارنده وسط را در جاي خود ثابت مي گذاريم و بقيه كارنده ها را به فاصله 50 سانتي متري آن از هر طرف قرار مي دهيم .

ب- فاصله دانه در روي رديف را با كمك كاتالوگ دستگاه در نخود تيپ رنگي 6-5 سانتي متري و در تيپ سفيد 7-6 سانتي متري تنظيم مي كنيم .

ج- عمق كاشت را با توجه به بافت زمينهاي مختلف در 8-6 سانتي متري تنظيم مي كنيم .

2- نوع بذر : نوع بذر بايد با توجه به شرايط آب و هوايي هر منطقه انتخاب شود اما بايد دقت شود كه از بذور اصلاح شده و بوجاري شده و ضدعفوني شده استفاده شود .

3- ضدعفوني بذر : در صورتي كه از بذور خودمصرفي استفاده مي شود براي ضدعفوني بذور مي توان از سموم قارچكش مانندكاربوكسين تيرام + كاپتان و يا بنوميل استفاده شودكه براي اين كار و براي چسبيدن بهتر سم بر روي بذر مقداري شكر را در آب حل مي كنند و با يك آبفشان يا سمپاش آرام آرام بر روي بذر پاشيده مي شود و بعد با سم مخلوط مي گردد.

4- مقدار بذر : مقدار بذر مصرفي با توجه به بافت خاك ، فقر و حاصلخيزي خاك ، شكل هندسي زمين و آماده سازي بستر زمين در تيپ رنگي از 70- 60 و در تيپ سفيد از 60 – 50 كيلوگرم در هكتار متغيير است .

آنچه كه در نگاه اول از اين موضوع پيداست اين است كه مقدار بذر مصرفي با توصيه هاي مراكز تحقيقات كمي متفات است و آن هم به دليل بازار مصرف اين محصول مي باشد كه بازار مصرف نخود رنگي بيشتر خواهان دانه ريز و در نخود سفيد بيشتر خواستار دانه درشت مي باشد .

5- كود : اگر چه نخود گياهي است كه به مقدار كمتري به كود نيازمند است اما مي توان مقدار 50-25 كيلوگرم كود ازته و فسفاته در هكتار به عنوان استارتر مصرف كرد .

6- زمان كشت : بهترين زمان كشت نخود از اواخر مهر ماه تا پايان آذر ماه مي باشد .البته بايد توجه داشت كه اين زمان كشت هر دو كشت پاييزه و انتظاري را در بر مي گيرد .

داشت

عمليات داشت اين محصول بيشتر شامل مراحل زير مي باشد :

1- كودپاشي : با توجه به وجود باكتريهاي ريزوبيومي ريشه نخود نيازي به كودپاشي نيست اما مي توان براي بالا بردن كيفيت محصول اقدام به حداقل دو بار محلولپاشي نمود . به اين ترتيب كه يك بار قبل از گلدهي و يك بار بعد از تشكيل غلاف ها در نخود از كودهاي مايع كامل استفاده كرد . بايد يادآوري نمود كه مرحله اول بعد از مبارزه با علفهاي هرز مزرعه و قبل از يك روز باراني باشد .

2-مبارزه با علفهاي هرز : براي مبارزه با علفهاي هرز به دو روش مكانيكي و شيميايي مي توان عمل كرد :

الف – روش مكانيكي : در اين روش از كولتيواتور پنجه غازي استفاده مي شود به اين ترتيب كه قلم هاي دستگاه را در فاصله بين رديف هاي كاشت تنظيم مي كنند و زماني كه علفهاي هرز در مرحله چند برگي هستند و همچنين زمين مزرعه داراي رطوبت بالا نمي باشد از آن استفاده مي كنند و البته بهتر است از تراكتور چرخ باريك نيز استفاده شود تا آسيبي به رديف هاي كشت وارد نشود . در اين روش بايد توجه گردد كه استفاده از فاروئر در مزرعه به جاي كولتيواتور پنجه غازي اصولاً صحيح نمي باشد چرا كه هم به رديفهاي كشت آسيب وارد مي كند و هم اينكه با زير ورو كردن خاك ، مزرعه رطوبت بيشتري از دست مي دهد .

ب- روش شيميايي : در اين روش از سم پيريدات ( لنتاگران ) به ميزان 2 ليتر در هكتار استفاده مي شود و بايد در زمان مناسب يعني زمان دو تا چهار برگي علفهاي هرز اين كار صورت گيرد .

3- مبارزه با آفات و بيماريها : نخود داراي بيماريها و آفات مختلفي مي باشد كه شايع ترين آنها عبارتند از :

الف – بيماريها : مهمترين بيماريهاي نخود بيماريهاي قارچي از جمله برق زدگي و پژمردگي فوزاريومي و پوسيدگي ريشه و ساقه مي باشد . كه اولين و مؤثرترين راه مبارزه ضدعفوني بذر مي باشد اما در صورت مشاهده علائم بيماري در بوته هاي جوان در فصل بهار ، مزرعه با يكي از سموم توصيه شده مانند كاپتان و يا بنوميل سمپاشي مي شود .

ب- آفات : مهمترين و شايع ترين آفت نخود كرم پيله خوار نخود است كه در صورت رعايت فصل كشت به دليل پيش رس شدن محصول آسيب اين آت به مزرعه در بيشتر اوقات ناچيز است وسمپاشي توصيه نمي شود اما در صورت نياز سم سوين توصيه مي شود.

برداشت

در اين روش كاشت ، برداشت نخود با استفاده از كمباين و هد مخصوص برداشت صورت مي گيرد . رعايت زمان رسيدن فيزيولوژيكي دانه ، سرعت مناسب حركت دستگاه ، تنظيمات خرمنكوب و سيني ها در كمباين و همچنين هموار بودن زمين مزرعه از جمله عواملي هستند كه ريزش دانه را به حداقل مي رساند . بايد توجه كرد كه وجود چند غلاف نكوبيده و پاك نشده بهتر از دانه هاي خرد شده و لپه شده است و اين امر افت محصول را به حداقل مي رساند .

فوايد و مزيت هاي كشت مكانيزه نخود

مهمترين فوايد و مزيت هاي كشت مكانيزه نخود پاييزه و انتظاري عبارتند از :

1- به علت پيش رس شدن مزرعه و عدم همزماني مرحله لاروي آفات با مراحل رشد گياه معمولاً نيازي به سمپاشي عليه آفات نيست .

2- با كولتيواتور زدن مزرعه هم علفهاي هرز كنترل مي شود و هم رطوبت خاك حفظ مي گردد و به اين ترتيب از مصرف بي رويه سموم هم جلوگيري مي شود .

3- با برداشت مكانيزه هزينه هاي بالاي برداشت دستي و سنتي حذف مي شود .

4- حداقل يك تن افزايش عملكرد در واحد سطح نسبت به كشت بهاره وجود دارد واين امردرآمد بالاتري را نصيب كشاورزان مي كند

5- با برداشت مكانيزه و باقي ماندن بقاياي ريشه و ساقه گياه در خاك به حاصلخيزي مزرعه كمك مي شود .

6- با اين روش مي توان به توليد محصولات ارگانيك و حفظ سلامتي مصرف كنندگان اميدوار بود
[ جمعه بیست و سوم مهر 1389 ] [ 19:37 ] [ مهندس گرگانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ با زمينه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي و با نگرشي بر فعاليتهاي شركت هاي خدمات مشاوره اي توسط كارشناسان شركت ميدياكالان تهيه شده است .
آرشيو مطالب
امکانات وب